RyokoKishimoto / DIANA autumn 2016

aw16_p01-44aw16_p02-03aw16_p04aw16_p06-07aw16_p08aw16_p11aw16_p12-13aw16_p20-21aw16_p22-23aw16_p24-25aw16_p26-27