Shohei Kashima / FAUSTO PUGLISI X YOOX

Yukata_0152_Yoox.003