Shohei Kashima / Harper’s BAZAAR KZ/Mona

HB_Mona_01HB_Mona_02HB_Mona_03HB_Mona_04HB_Mona_05HB_Mona_06