Shohei Kashima / TSUMORI CHISATO FALL 2018 Paris collection

look_1look_2look_3look_6look_7look_8look_9look_10look_12look_13look_15look_16look_17look_18look_21look_22look_23look_24look_25look_30look_31look_32look_33look_34look_35look_36look_37look_38look_39look_40