Yasuhiro Watanabe / GQ

001002003004005006007008009

Photo : Akinori Ito (aosora)

Hair : Jun Goto

Make-up : Tatsu Yamanaka (signo)