YUUK / UNIVERVAL MUSE 2017 Autumn

スキャンp03p04p07p09p10

PHOTOGRAPHER : Ryo kobo

HAIR : YUUK (W)

MAKE  : Yuka Hirata

MODEL : Ekaterina B (Donna)