Shohei Kashima
adidas Forum model × Daiki Tsuneta
CREDIT