Takashi Kamei
Sputniko! Tranceflora exihibition
CREDIT