GQ JAPAN Takumi Minamino, Takehiro Tomiyasu

Shohei Kashima
GQ JAPAN Takumi Minamino, Takehiro Tomiyasu