LAMPOON magazine No.23 / Italy

Shohei Kashima
LAMPOON magazine No.23 / Italy