OKAMOTO’S – Sprite / THE FIRST TAKE

Taro Yoshida
OKAMOTO’S – Sprite / THE FIRST TAKE